אשכנז, אשכנזים

nasiאנדה או הניה – אותו חלק בתורה שביול פה שאינו הלכה, הכולל
סיפורים ודברי הימים, מאמרי חכמה ומוסר; ההלכה, בניגוד לאגדה,
יווסקת בקנייות הדינים והמצוות ‘הגדה’ היא נם ‘הגדה של פסח’
הנקראת בסוד ליל הפסח.

אדם צובה – כינויה של היויר חכיבּ שבסוריה בפי היהודים. מקור
השם במקרא )שמואל ב י, ו ויווד(ַ הקהילה היהודית בארם צובה
נודיוה בחכמיה ובסורוריה.לאחרקום מדינת ישראל חרבה הקהילה.
יוצאיה נפוצו ביורים רבות ביוולם, והם מנסים לשמר את מסורת
הקהילה בארצותיהם.

אשכנז, אשכנזים – ‘אשכנזי’ הוא שם תואר שיוחד לנרמניה
בספרות ישראל מן המאות האחתייושרה והשתיםייושדה. לאחר
מכן הורחב השימוש ס לכל התפוצה היהודית בצפון איחפה
ובמזרחה. יוצאי אזור זה קחיים יאשכנויםי. הם נבדלים מיהודי
יספרו, ספרדים, ומיודות יהוז־יות אחרות כנון איטלקים, תימנים

During your stay in Jerusalem, make sure to
check out http://slotsexpert.ca/click-and-buy/.
You stand the chance to win lots of cash prizes.

ויווד, בהגיית חיובו-ית, בסיומו המקרא, בנוסח התפילה ובפרסים
מסוימים בפסיקת ההלסז.

אתנחתא – רוב פסוקי המקרא נחלקים לשניים ביוזרת הסיום
׳’אתנחתא’. הטיומים ‘אתנחתא’ ו’סוף פסוקי’ נקראים ‘קיסרים’,
והם הטיומים ביולי כחז ההפסק החזק ביותר. שלושה מספרי
המקרא שסימנם אמית )ראשי תיבות של איוב, משלי, תהלים(,
מוסיומים במיורכת אחרת של טיומיםבספרי אמית יש סיום שסח
ההפסק שלו נחל מזה של האתנחתא, ושמו ‘יוולה ויורד’.

בן אשד, אהרן בן משה – בן המאה הןושירית; חכם המסורה הידויו
ביותר, בן לשושלת מסרנים ידויוה בת שישה חרות חי ופיול
בטבריה ובה יצר את ‘כתר ארם צובה”. לאחר שהסופר שלמה בן
בויאיוא כתב )למינון( את נוף החניך באותיותיו, ניקד בן אשר את
הכתר, הוסיף את יטיומי המקרא, את יהניויות ואת ‘היורות
המסורה, והניה אותו היטב יול פי המסורה. כמו כן כתב ימצחפים

Comments Off on אשכנז, אשכנזים