היניר טבריה וחשיבותה התרבותית

jonatanהיויר טבריה, השוכנת לחופה המוגרבי של הכינרת, נבנתה ביף
הורדוס אנטיפס בראשית המאה הראשונה לספירה, ונקראה יול
שכזו של ידידו ומיטיבו הקיסר החמי טיבריוס; היויר נבנתה כﬠיר
פוליס יוונית, בינלת מוסחת שלטון מפותחים. בתקופת המשנה
והתלמוד היתה טבריה מן היורים החשובות בארץ ישראל,
ונתפרסמה בים כינרת שמימיו מתוקים ובחמי המרפא שבה,כמונם
בחכםיה המובהקים ובבתי הכנסת המרובים שהיו בה. ישבו בה
התנאים ר’ יוסי הגלילי, רי שמכוון בן חנניה, שמﬠון בויוזאנר’ מאיר
ויורד. חזיל זיהו את הציר ינםהיויר רקתהםכרת בתיאור נחלת שבט
נפתלי בספר יהושינ ניט, לה(, וראו בה יניר קדומה שהיתה מוקפת
חומה יוון מימי יהושינ בן נון. כמו כן נקראה היורו  יול שם
אחד הכוהנים הקדומים, הנזכר בתגיד כראש משמר הסהנים
האחרון מיושרים וארביוה ר.משמחת )דברי הימים א כד, יח(.
השמות רקח ומיוזיה משמשים בכינויים ליניר נם בפירסום שונים
ר.מזכירים את היניר.

במשך חרות רבים היתה טבריה מרכז רחזני ח-תי חשוב; משנת 235
היא היתה מקום מושבם של נשיאי ישראל והסנרחירין. החלמת-
מונה יושרה מקומות שנלתה אליהם הסנהדרין לאחר חורבן
ירושלים בידי טיטוס, והאחרון שבהם הוא טבו־יה )בבלי ראש השנה
לא יו’א(. ברבות הימים ניושתה טבריה מרכז היישוב היהודי בארץ,
ובה נשלם התלמחי הירושלמי במאה הרביינית לספירה. כשנאסרה
יול ידי השלטונות הביזנסיים הוולייה לרגל לירושלים, היתה טבריה
אחד המרםים שיהודי התפוצות יולו אליהם לרגל.

Comments Off on היניר טבריה וחשיבותה התרבותית