המקרא או מסורת קריאה במקרא שכבר

After a long day reading about Jerusalem,
you can play casino games at superbcasinos.com.
You could win instant cash prizes.

 נפוצה והתקבלה בקהילות
ישראל במשך שנים רבות? היבסים רבים ומנװנים לשאלה זו –
שאפשר להצינה ﬠל חיך ההכללה במאבק בין המסוהה וההלכה –
וְּויכווזים חריפים נתﬠורח סביבה בשנים האחרונות.

אפתח בﬠניין הכתיב: תשﬠה הבדלים של כתיב קיימים כיום ביו
ספרי התורה של ﬠדת יוצאי תימן ובין ספרי התורה של ﬠדות
ספרד ואשכנז. הוצדל הסלט ביותר הוא בבראשית ס, כס,
והמחלוקת שם היא נם בכתיבת התורה ונם בקו־יאתה: בני תימן
סתבים וקוראים יויהיוּ כל ימי נרד’, ואילו אשכנזים וספרדים
סרנבים וקוראים ‘זיהי כל ימי נח”. כתבי היד הקרובים לכתר,
הﬠרות המסחיה שלהם ושל הכתר, וכן ﬠדויות ﬠו’ נוסרוו של כתר
ארם צובה – כל אלה מורים כי מסורת התימנים היא המתאימה
לנוסח רמסורה, בחנמה שהבאנו ובאחחת, לפחות בשמונה מתוך
תשﬠ המחלוקות.

האם יוביל המימצא הזה לשינוי של ספרי התורה ולהﬠדפה של נוסח
תימןנ המציאות ההלכתית של השנים האחרונות מורה בבירור
שאין הדבר כן. סניב התורה המקובל גונדות הספרדים והאשכנזים
נקבﬠ כבר לפני מאות שנים, ואין בכוחם של מחקרים וביחו־ים
חדשיםﬠל נוסח המסורה לשנותו. הרב בחיאר נקט לפני שנים לשון
ספק: ‘יישוב וחיש, שﬠדיין אין בו מנהנ קבוﬠ – ויש בו בני ﬠדות
שומת – שמא ראוי לו להדר אחר ספר תורה הכתוב ,נל פי מנהנ
הﬠדה התימנית’ וברויאר, תשכייז, ﬠמי סז. אולם ספק אם נמצא מי
שנהג כך.

בתחומים אחרים, שלא נרננבשה בהם מסורת מוסמכת וברורה,
נוסח המסורה, שהוא נם נוסח כתר ארם צובה, התקבל בלא
התננחת. כן הדברבחיך כלל בﬠנייני כתיב בספרי נביאים וכתובים
ובﬠניינים הקשורים לביקור ולסﬠמים. ויש נם תחומי ביניים, שבהם
אין הסכמה אם לקבל את מסורת הכתר או להﬠדיף מסוחת אחרות
מכוח המנהג

Comments Off on המקרא או מסורת קריאה במקרא שכבר