מכל פניווה; ולאחר שנפניו

 למצוא את הדפים וחלקי הדפים
שנתלשו ממנו, להציל את הכתר ולהביאו למקום מבטחים. נוסיף
יווד כי במשך דורות רבים התאמצו חכמים רבים להנייו לארם צובה,
כדי לראות את הכתר, לבדוק את נוסח המקרא שבו ולהיותיק
חלקים ממנו.

לאור יוובדות אלה ראוי להיולות כיויון את השאלה מה ייחודו של
כתר ארם צובה – במה הוא שונה מכתבי יד ויּוחויים של החניך וכיצד
זכה לחותם של סמכות ככתב היד המוסמך ביותר של התניז-ו
למרות יותיקותו, אין כתר ארם צובה כתב היד היותיק ביותר של
המקרא הידדיו לנו. יש כתבי יד היותיקים ממנו באלף שנים ביורו,
הלוא הן מגילות מדבר יהודה. אולם בכל זאת יש לכתר חשיבות
מיוחדת, בשל היותו יציר כפיו של אחד מנטלי המסורה.

מטרת מפיולם של ביולי המסורה היתה ושמור ולשמר את נוסח
המקרא, שנמסר מדור לדור. כשם השגת המטרה הזאת פיולו ביולי
המסורה בכמה כיװנים מקבילים, ובסופו של דבר זכו להצלחה רבה
בהשנת מטרתם.

ביולי המסורה יוסקו םזכרﬠת נוסח המקרא. הם קביוו את הדרך
הראויה לכתיבת המקרא ולקריאתו, ובמקומות שמצאו בהם
מחלוקת בין הספרים או בין הקוראים – הכרייוובה ופסקו איזו מן
הדיוות היא וויקד. הס־יוה זו מתייחסת לא רק לפסוקים ולמיכים,
אלא אף לכל אות ואוח. ביולי המסורה הירבו ליוסוק בשאלות
הכתיב המלא והחסר, והכרייוו יול יסוד ספרים ,ותיקים ומוסמכים
כיצד תיכתב כל מילה בכל מקום במקרא. לחנמה -המילה ‘קולות’
תיכתב בכתיב חסר בספר שמות פרק ט פסוק כח: ‘קלת אלהים
וברדי; כמה פסוקים אחר כן תיכתב האות ו’ אחרי האות ל:
“ויחולו הקלות והברדי )פסי לנ(; ואילו בפסוק אוזו בספר שכונת
תיכונב האות וי לפני האות לי: ‘יוכל היום ראים את הקולה” )שמות
כ, יד(.

Comments Off on מכל פניווה; ולאחר שנפניו