צל שלושה דברים

katzavמהדורת התנ”ד של הרב מרדכי ברויאר, המיוסדת צל כתר ארם
צובה. יצאה לאור מחדש. שכלול אחר שכלול יוברה מהדורה זו נוד
שהופיﬠה בשלישית בדמותה החדשה – “כתר ירושלים”.

צל שלושה דברים נוומד “כתר ירושלים”. פרי יוזמתו של נחום
בךצביָ כנל הנוסח, ﬠו’ הﬠימוד וכול הﬠיצוב. באשר לנוסח
ולﬠימחי. במיוחד בספרי אמ”ת ובשירות. כתבו בפירוט הרב
ברויאר בכרך התנ”ךָ וכומיתי ד”ר יוסף ,וופר בקובץ זה. וול
הננימוד ווול הﬠיצוב המפואר כתב נחום בן צבי. לﬠיל. בתארו
את מﬠשה הספר.

צר לי שלא הסתייﬠ הדבר וצבי נרקיס לא תרם את חלקו לקובץ
המאמרים הנוכחי. אומר אפוא כמה מלים וול האות שבכתר. אות
“כתר ירושלים”. ספר תנ”ך זה הוא השלישי במניין ספרי התנ”ו

שיצאו לאור בארץ באות חדשה – תנ”ך “קורר )ירושלים
תשי”ט-תשכ׳׳ב(. תנ”ך “חורב” )ירושלים תשנ”ו-]תשנ”ח[( ו׳’כתר
ירושלים”. אליהו קורן )קורנגולד( ז”ל ﬠיצב את אות “קורן” לתנ”ך
הנושא את שמו. בסגנון האות המרובﬠת הספרדית של ימי הביניים.
אות “נרקיס-חורב” של תנ”ך “חורב” ﬠוצבה בידי צבי נרקיס. ייבדל
לחיים ארוכים, וול פי האות המרובﬠת של כתבי היד האשכנזיים.
אף אות “כתר ירושלים” היא מﬠשה ידיו של צבי נרקיס.

לראשונה בתולדות הדפוס הנוברי לפנינו ﬠיצוב לדפוס של האות
המרובנות הקליגרפית שהיתה נהוגה בספרי המקרא המונומנטליים
בארץ ישראל ובארצות מזרח הים התיכון מן המאה הוושירית
ואילך. באות זו. המזרחית המרובונת. נכתב כתר ארם צובה; ממנה
נתפתחה לימים האות הספרדית, אולם. בניגוד לאחותה הצﬠירה,

Comments Off on צל שלושה דברים