Monthly Archives: August 2004

השירות

השירות וסיפרי אמ”ת בכתר ירושלים השירות המופיעות בתורה ונביאים הודפסו בצורתן המסורתית. ספרי אמ”ת (איוב משלי תהילים) הובאו בצורה שונה, כל פסוק בספרים אלו מופיע בשורה אחת ומחולק לשתי צלעות (לפי מקצבן השירי) דבר המקל על הקריאה במקצב הנכון גם למי שאינו בקיא בטעמי המקרא. צורה זו של עימוד חייבה עיצוב שונה מכל שאר התנ”ך.