Monthly Archives: October 2005

שלושה טורים

נחום בן-צבי היוזם של ההוצאה לאור של כתר ירושלים, קיבל על עצמו לההדיר את הנוסח המדויק של הכתר ולהתקינו לדפוס במבנה גראפי של שלושה טורים. בכך נשמרה המתכונת שבה נכתבו רבים מן החשובים שבכתבי היד היהודיים. כתר ירושלים הוא הראשון שחזר למבנה זה מאז המצאת הדפוס. דבר זה התאפשר הודות לשימוש בתוכנת מחשב.