Monthly Archives: July 2015

אשכנז, אשכנזים

אנדה או הניה – אותו חלק בתורה שביול פה שאינו הלכה, הכולל סיפורים ודברי הימים, מאמרי חכמה ומוסר; ההלכה, בניגוד לאגדה, יווסקת בקנייות הדינים והמצוות ‘הגדה’ היא נם ‘הגדה של פסח’ הנקראת בסוד ליל הפסח. אדם צובה – כינויה של היויר חכיבּ שבסוריה בפי היהודים. מקור השם במקרא )שמואל ב י, ו ויווד(ַ הקהילה היהודית […]

Comments Off on אשכנז, אשכנזים

צל שלושה דברים

מהדורת התנ”ד של הרב מרדכי ברויאר, המיוסדת צל כתר ארם צובה. יצאה לאור מחדש. שכלול אחר שכלול יוברה מהדורה זו נוד שהופיﬠה בשלישית בדמותה החדשה – “כתר ירושלים”. צל שלושה דברים נוומד “כתר ירושלים”. פרי יוזמתו של נחום בךצביָ כנל הנוסח, ﬠו’ הﬠימוד וכול הﬠיצוב. באשר לנוסח ולﬠימחי. במיוחד בספרי אמ”ת ובשירות. כתבו בפירוט הרב […]

Comments Off on צל שלושה דברים

המקרא או מסורת קריאה במקרא שכבר

After a long day reading about Jerusalem, you can play casino games at superbcasinos.com. You could win instant cash prizes.  נפוצה והתקבלה בקהילות ישראל במשך שנים רבות? היבסים רבים ומנװנים לשאלה זו – שאפשר להצינה ﬠל חיך ההכללה במאבק בין המסוהה וההלכה – וְּויכווזים חריפים נתﬠורח סביבה בשנים האחרונות. אפתח בﬠניין הכתיב: תשﬠה הבדלים של […]

Comments Off on המקרא או מסורת קריאה במקרא שכבר

בשתי דרכים הלס

בדרכים נוספות? משימה זו אינה רק שﬠשוי) מדיני של חוקרים. היא הכרח גמור בכל מהדורה של המקרא הנסמכת כנל כתר ארם צובה. שהרי אייּאכישר להוציא מהדורה שלתנייך ולהותיר כה דפים חלקים ﬠד שיימצא החסד! בשתי דרכים הלס משרחו־י נוסח הכתר. האחת מסתמכת יול הכתר ﬠצמו, ומנסה ללמוד מן החלקים הקיימים יול החלקים החסרים. לחנמה: במהחרת […]

Comments Off on בשתי דרכים הלס

המבחן הפנימי

: מידת הדיוק של מסרו הכתר המבחן הפנימי הוא מברון היוקיבות של כתב היד ינצבוו. לינתים יש גירסאות בכתב היד שאפשר לקסי) בסבירות גבוהה שאינן אלא סינית, כגון השמסת סימני ניקוד וטﬠמים, וכנון צירופי טוּנמים שאינם אפשריים יגל פי חוקי הסכומים ונוצרו ביוקבות רישול בהינתקה. חשיבות מרובה נוחות פה להינרות המסורה. ניתן לבדוק אם הינדית […]

Comments Off on המבחן הפנימי

מכל פניווה; ולאחר שנפניו

 למצוא את הדפים וחלקי הדפים שנתלשו ממנו, להציל את הכתר ולהביאו למקום מבטחים. נוסיף יווד כי במשך דורות רבים התאמצו חכמים רבים להנייו לארם צובה, כדי לראות את הכתר, לבדוק את נוסח המקרא שבו ולהיותיק חלקים ממנו. לאור יוובדות אלה ראוי להיולות כיויון את השאלה מה ייחודו של כתר ארם צובה – במה הוא שונה […]

Comments Off on מכל פניווה; ולאחר שנפניו

היניר טבריה וחשיבותה התרבותית

היויר טבריה, השוכנת לחופה המוגרבי של הכינרת, נבנתה ביף הורדוס אנטיפס בראשית המאה הראשונה לספירה, ונקראה יול שכזו של ידידו ומיטיבו הקיסר החמי טיבריוס; היויר נבנתה כﬠיר פוליס יוונית, בינלת מוסחת שלטון מפותחים. בתקופת המשנה והתלמוד היתה טבריה מן היורים החשובות בארץ ישראל, ונתפרסמה בים כינרת שמימיו מתוקים ובחמי המרפא שבה,כמונם בחכםיה המובהקים ובבתי הכנסת […]

Comments Off on היניר טבריה וחשיבותה התרבותית